พม.ชุมพร บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “สิทธิผู้สูงอายุและการปรับสภาพ

แวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุให้เหมาะสม

และปลอดภัย”

         นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

มอบหมายให้นายธนันธาดา ฐิตะทัต นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยาย

ให้ความรู้ในหัวข้อ “สิทธิผู้สูงอายุและการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย” ให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร

อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร


วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567


Share: