พม.ชุมพร ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจังหวัดชุมพร

        เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอบมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจังหวัดชุมพร ในการพิจารณาขอรับเงินอุดหนุนโครงการของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จำนวน 7 พื้นที่ๆ ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 140,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินการขับเคลื่อนการทำงานของ ศพค. ในระดับพื้นที่ โดยมี นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: