พม.ชุมพร ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 6/2567

      นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 6/2567 โดยที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการช่วยเหลือผู้ประสบ

ปัญหาทางสังคมและกลุ่มเปราะบางของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์จังหวัดชุมพร

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรให้ความช่วยเหลือผู้

ประสบปัญหาทางสังคมในหมวดเงินสงเคราะห์ประเภทต่าง ๆ ดังนี้

1. เงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 48 ราย เป็นเงิน 144,000 บาท

2. เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 23 ครอบครัว เป็นเงิน 69,000 บาท

3. เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก จำนวน 33 ราย เป็นเงิน 99,000 บาท

รวม 104 ราย เป็นเงิน 312,000 บาท

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567


Share: