พม.ชุมพร ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนและการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2566

          วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนและการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณากลั่นกรองการให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล จำนวน 32 รายๆ ละไม่เกิน 30,000.- บาท โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กู้ยืมเงิน เป็นเงินจำนวน 899,000 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร


Share: