พม. ชุมพร ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2566

      เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินเป็นทุนในการประกอบอาชีพจำนวน 14 ราย เป็นเงิน 980,000 (เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)


Share: