พม.ชุมพร พร้อมด้วยเหล่ากาชาด ร่วมเยี่ยมครอบครัวและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ผู้ประสบปัญหามีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ

          เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบให้นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จ.ชุมพร พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร และรองนายกเทศมนตรีตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร ร่วมเยี่ยมครอบครัว นางปรียา หอมหนัก บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 1 ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร ผู้ประสบปัญหามีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประกอบอาชีพทำสวน ทุเรียน มังคุด มะพร้าว และตัดเย็บเสื้อผ้า มีรายได้เล็กน้อย ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายไม่มีเงินชำระค่าไฟฟ้า จำนวน 2เดือน ได้ถูกตัดหม้อแปลงไฟฟ้า ต้องรับภาระเลี้ยงดูสามีพิการป่วยติดเตียง และบุตรพิการ ไม่ได้ประกอบอาชีพ โดยดำเนินการช่วยเหลือดังนี้ 1. เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร มอบเครื่องอุปโภค บริโภค 2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ยื่่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว เป็นเงิน 3,000บาท และประสานขอความอนุเคราะห์ผ่อนผันการชำระค่าไฟฟ้า


Share: