พม. ชุมพร พิจารณาให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2566

     เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2566 โดยที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
และกลุ่มเปราะบางของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่
     1.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร
          – เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง รายละ 3,000 บาท จำนวน 59 ราย เป็นเงิน 177,000 บาท
          – เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 53 ครอบครัว เป็นเงิน 137,000 บาท
          – เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ รายละ 3,000 บาท จำนวน 8 ราย เป็นเงิน 24,000 บาท
     2.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร
          – เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 35 ครอบครัว เป็นเงิน 73,000 บาท
     3. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร
           – เงินสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาเอดส์ จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 5,000 บาท
     รวม 3 หน่วยงาน 156 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 416,000 บาท


Share: