พม. ชุมพร มอบเงินกองทุนส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดชุมพร เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มวัยทำงาน

      เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดชุมพร

เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มวัยทำงาน จังหวัดชุมพร ให้กับสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 191,070.- บาท


Share: