พม.ชุมพร มอบเงินสนับสนุนกองทุนผู้อายุครั้งที่ 4/2566

          วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ดำเนินการทำสัญญาสนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการจากกองทุนผู้สูงอายุ และโอนเงินผ่านระบบ KTB corporate online ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุที่ได้รับการอนุมัติฯ ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4/2566 จำนวน 2 ชมรม เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 83,075.-บาท (แปดหมื่นสามพันเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ดังนี้.-
          1. ชมรมผู้สูงอายุตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน เพื่อโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพกายและใจ การออกกำลังกายในวัยสูงอายุและการศึกษาดูงาน ของชมผู้สูงอายุตำบลบางมะพร้าว ประจำปี 2566 เป็นเงิน 42,400 บาท (สี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
          2. ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมืองชุมพร เพื่อโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำพวงหรีด ดอกไม้จันทน์ และเหรียญโปรยทาน เป็นเงิน 40,675.- บาท (สี่หมื่นหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)


Share: