พม.ชุมพร มอบเงินสนับสนุนโครงการให้กับชมรมผู้สูงอายุ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ดำเนินการทำสัญญาสนับสนุน เงินอุดหนุนโครงการจากกองทุนผู้สูงอายุและโอนเงินผ่านระบบ KTB corporate online ให้แก่ชมรม

ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ซึ่งได้รับการอนุมัติฯ ตามมติคณะ

กรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3/2567 เพื่อโครงการอบรมให้ความรู้และฝึกอบรมอาชีพ

“การทำยาดมสมุนไพร” เป็นเงิน 30,445.- (สามหมื่นสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567


Share: