พม.ชุมพร มอบเงินอุดหนุนป้ายโรงเรียนครอบครัว และสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับศูนย์พัฒนาครอบครัว

ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567

                         นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบเงินอุดหนุนป้ายโรงเรียนครอบครัว

และสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ประจำปีงบประมาณ   2567   จำนวน  5  พื้นที่ เป็นเงิน จำนวน 75,000 บาท

ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เพื่อให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนดำเนินการ

ตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนตาม แบบ สค.01 ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวต่อไป

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567


Share: