พม.ชุมพร มอบเงินอุดหนุน การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ

     เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบเงินอุดหนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ให้แก่คนพิการที่มี

ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงปลอดภัยและไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการ จำนวน 9 หลัง รวมเป็นเงิน 360,000 บาท


Share: