พม.ชุมพร ร่วมกับคณะกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ขอรับพระราชทานทุน ม.ท.ศ. ปี 2566 รุ่นที่ 15

       วันที่ 23 มีนาคม 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบให้นางสาวนิภาพร วังชิต นักพัฒนาการเด็ก ร่วมกับคณะกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ขอรับพระราชทานทุน ม.ท.ศ. ปี 2566 รุ่นที่ 15 เพื่อให้เห็นข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียน เห็นสภาพจริงความเป็นอยู่ของครอบครัว ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว พฤติกรรมระหว่างนักเรียนและผุู้ปกครอง ตลอดจนเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณากลั่นกรอง นำเสนอคณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาคัดเลือก คัดสรร ผู้ขอรับทุนฯ ดังนี้ 1.น.ส.แก้วกัญญา จูคำ โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน 2.น.ส.จิดาภา ปิดพยันต์ โรงเรียนอุดมวิทยา อำเภอหลังสวน 3.น.ส.สิตานัน พัฒนาขา โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อำเภอทุ่งตะโก 4.น.ส.วรรณฤดี บุญยก โรงเรียนเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน


Share: