พม. ชุมพร ร่วมกับ กาชาด ช่วยเหลือเด็กพิการ กรณีสื่อเสนอข่าว

          วันที่ 20 มกราคม 2566 เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ปลัดอำเภอท่าแซะ นายก รองนายก อบต.สองพี่น้อง ผอ.รพ.สต.บ้านทรายขาว ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงกรณีสื่อนำเสนอข่าว “วอนช่วยน้องใบบุญ เด็กพิการ 11 นิ้ว ไร้หู-รูทวาร หมออึ้ง มี 2 เพศ โรครุม” จากการลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ พบเด็กหญิงพิการ คนดังกล่าว ซึ่งเป็นบุตรคนที่ 3 คลอดเมื่ออายุครรภ์ 30 สัปดาห์ ส่งผลให้หลังคลอดไม่มีรูทวาร หูซ้ายบิดเบี้ยว ไม่มีรูหู มีนิ้วมือ 11 นิ้ว
บิดา – มารดา เด็กฯ มีบุตร 3 คน บิดาอายุ 31 ปี มารดา อายุ 22 ปี บุตรคนแรกเป็นผู้หญิง อายุ 7 ปี ปัจจุบันมีอาการชักบ่อยครั้ง และพัฒนาการทางสมองช้า บุตรคนที่ 2 เป็นผู้ชาย อายุ 5 ปี ร่างกายแข็งแรงปกติ และเด็กหญิงคนดังกล่าว เป็นบุตรคนที่ 3 มารดาให้ข้อมูลว่า บิดาเป็นเสาหลักของครอบครัว ประกอบอาชีพรับจ้างกรีดยาง และ ตัดปาล์ม มีรายได้ 5,000 บาท /เดือนซึ่งไม่เพียงพอ อีกทั้ง ปัจจุบันยังเป็นหนี้ผู้รับเหมา เป็นค่าแรงสร้างบ้าน จำนวน 20,000 บาท และครอบครัวต้องพาบุตรเดินทางโดยรถจักรยานยนต์เพื่อเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตามแพทย์นัดทุกเดือน โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประมาณ 1,000 – 1,200 บาท / ครั้ง ซึ่ง ในการเดินทางมีความเสี่ยงที่จะเกิด อุบัติเหตุได้ ดังนั้น จึงได้ร้องขอความช่วยเหลือจากสื่อ
       

        ประวัติการให้ความช่วยเหลือ
        สำนักงานพัฒนาสังคมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เคยลงเยี่ยมบ้านและให้การช่วยเหลือ ดังนี้
                1. ช่วยเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 3,000 บาท (เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565)
                2. สนับสนุนงบประมาณเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 40,000 บาท (เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565)
                3.ดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนละ 600 บาท/คน ให้บุตรคนที่ 2 และ 3 (เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564)
                4.สสจ.ชพ. ส่งเรื่องเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ มูลนิธิพอ.สว. (อนุมัติฯวันที่ 12 มกราคม 2565)
                5.เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรมอบเครื่องอุปโภคบริโภค (เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564)
                6. CSR ชุมพร โดย ดร.สุรินทร์ เหล่าพัทรเกษม
– มอบเครื่องอุปโภคบริโภค (เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564)
– สนับสนุนไม้แปรรูปมูลค่า 10,000 บาท พร้อมกระเบื้องมุงหลังคา (มือ 2)จำนวน 200 แผ่น (วันที่ 3 ธันวาคม 2564)
7. องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องสนับสนุนช่างเพื่อช่วยซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

       

        การให้ความช่วยเหลือ(เพิ่มเติม) ดังนี้
                1.เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรและสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพร มอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ถุง และเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
                2.นายอำเภอท่าแซะ มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง
                3.สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ให้การช่วยเหลือ เป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 3,000 บาท
                4.อบจ.และ อบต.สองพี่น้อง รับผิดชอบ ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาล
                5. รพ.สต.บ้านทรายขาว มอบ อสม.ดูแลสุขภาพอนามัย


Share: