พม.ชุมพร ร่วมการเสวนา ประเด็น “การบูรณาการการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

และนักศึกษาระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่

ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2567

        นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้

นางปุณรัตน์ เมืองงาม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ร่วมการเสวนา ประเด็น “การบูรณาการการส่งเสริมความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษาระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2567 โรงเรียนสวนศรีวิทยา ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567


Share: