พม.ชุมพร ร่วมกิจกรรมชั่วโมงออกกำลังกาย ตามนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์

             นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมชั่วโมงออกกำลังกายตามนโยบาย

ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ สำนักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567


Share: