พม.ชุมพร ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ช่วยคนพิการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชุมพร ในประเด็นสิทธิสวัสดิการคนพิการ

บทบาทหน้าที่และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการในการประชุมชี้แจงซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานผู้ช่วยคนพิการ ประจำปี 2567

        นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวพรชนก บุญโพธิ์แก้ว

ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชุมพร และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชุมพร ร่วมบรรยายให้ความรู้

แก่ผู้ช่วยคนพิการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชุมพร ในประเด็นสิทธิสวัสดิการคนพิการ บทบาทหน้าที่และระเบียบ

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ ในการประชุมชี้แจงซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานผู้ช่วยคนพิการประจำปี 2567

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร


วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567


Share: