พม.ชุมพร ร่วมบันทึกเสียงถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

           นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมบันทึกเสียง

ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร


วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567


Share: