พม.ชุมพร ร่วมบันทึกเสียงถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมบันทึกเสียงถวายพระพร

ชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร


วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567


Share: