พม.ชุมพร ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชุมพร

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร นางสาวศศิกาญจน์ ศรีจันทร์ นักพัฒนาสังคม

ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวยุวดี ทองบุญช่วย เจ้าหน้าที่กองทุนส่งเสริม

การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชุมพร และคณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชุมพร ร่วมประชุม

ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชุมพร จากคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยมี นายชัยเกียรติ ห่านสัมฤทธิ์ กรรมการติดตามและประเมินผลฯ เป็นประธาน

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567


Share: