พม.ชุมพร ร่วมประชุมรับทราบการชี้แจงและร่วมตอบแบบประเมินสมรรถนะบุคลากร

หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผ่านระบบ Google form

     นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วย ข้าราชการพนักงานราชการ

และพนักงานกองทุน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมรับทราบการชี้แจง

และร่วมตอบแบบประเมินสมรรถนะบุคลากรหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผ่านระบบ Google form ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน


วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567


Share: