พม.ชุมพร ร่วมพิธีถวายกำลังใจ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

      นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วย

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ลานเอนกประสงค์สำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร และร่วมเดินขบวน

ถวายกำลังใจจากลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร ถนนปรมินทรมรรคา ไปถึงแยกมอนเดียร์

โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567


Share: