พม. ชุมพร ร่วมพิธีเปิดและติดตามผลโครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลทุ่งคา

        เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายธนันธาดา ฐิตะทัต ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนางสาวดาวนภา สุพมิตร ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและติดตามผลโครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลทุ่งคา ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นเงิน 36,650.- บาท (สามหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลทุ่งคา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร


Share: