พม.ชุมพร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการบูรณาการ

เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวม จังหวัดชุมพร

     นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางปญาณิศ สุพมิตร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการบูรณาการ เพื่อพัฒนารูปแบบ

การจัดการเรียนรวม จังหวัดชุมพร ณ หอประชุมจังหวัดชุมพรโดยมีดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ เป็นประธาน


วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567


Share: