พม.ชุมพร ร่วมโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

                 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้

นางสาวพรชนก บุญโพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชุมพร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

และออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการทำบัตรประจำตัวคนพิการ ในโครงการพาหมอไปหาประชาชน

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

ณ โรงพยาบาลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง

ในโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล โดยมีนายวรัตม์ มาประณีต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

กล่าวต้อนรับ และนายแพทย์ศักดา อัลภาชน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการในการนี้ มีคนพิการรายใหม่ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ รวมจำนวน 20 ราย


วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567


Share: