พม.ชุมพร ร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร พบประชาชน ครั้งที่ 4

         นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร  ร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชน  ครั้งที่  4

ณ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยมีนายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

เป็นประธานเปิดโครงการ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรได้ออกหน่วยให้บริการประชาชน ดังนี้

         1.ให้คำแนะนำปรึกษาผู้ประสบปัญหาทางสังคม และกลุ่มเปราะบาง

         2.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจและบทบาทหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567


Share: