พม.ชุมพร ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม และการดำเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน “ลิตเติ้ลเบิร์ดเนอสเซอรี่”

          เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยผู้แทนนายอำเภอเมืองชุมพร ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองชุมพร ผู้แทนศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองนาทุ่ง และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดชุมพร ร่วมตรวจสอบอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม และการดำเนินงาน ของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ที่ขออนุญาตจัดตั้งเป็นสถานรับเลี้ยงเด็ก โดยใช้ชื่อว่า “ลิตเติ้ลเบิร์ดเนอสเซอรี่” ตั้งอยู่เลขที่ 25/16 หมู่ที่ 7 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร รับเด็กประเภท ไป-กลับ ช่วงอายุระหว่าง 1 ปี 6 เดือน ถึง 4 ปี 6 เดือน เพื่อให้ดำเนินงาน ถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก พ.ศ.2549


Share: