พม.ชุมพร ลงพื้นที่ติดตามคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ที่กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ

ประเภทรายบุคคล จากกองทุนผู้สูงอายุ

นางปุณณิภักชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางสาวปิยนุช ณ ระนอง นิติกร

และนางสาวดาวนภา สุพมิตร นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ติดตามคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ที่กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ

ประเภทรายบุคคล จากกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจ และติดตามเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุหลังจากกู้ยืมเงินทุน

ประกอบอาชีพ กองทุนผู้สูงอายุ และแนะนำการชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ค้ำประกัน และทายาทของผู้สูงอายุ

ในพื้นที่อำเภอละแม และอำเภอทุ่งตะโก จำนวน 6 ราย เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถประกอบอาชีพโดยมีทักษะ

การประกอบอาชีพ และแนะนำช่องทางการจำหน่ายให้กับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถชำระเงินคืนกองทุนผู้สูงอายุต่อไป

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567


Share: