พม.ชุมพร ลงพื้นที่ประสานงานและตรวจเยี่ยมครัวเรือนเปราะบาง

ตามโครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพช่างชุมชน

                   นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวนิตยาพร เรืององอาจ

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และ นางสาวยุวดี ทองบุญช่วย นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ประสานงานและตรวจเยี่ยมครัวเรือนเปราะบาง

ตามโครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพช่างชุมชน เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยครัวเรือนเปราะบางจังหวัดชุมพร อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

จำนวน ๑ พื้นที่ ๆ ละ ๑ หลัง ได้แก่ อบต.สะพลี และ อำเภอเมืองชุมพร จำนวน ๓ พื้นที่ ๆ ละ ๑ หลัง ได้แก่ ทต.บางหมาก

ทต.ปากน้ำชุมพร อบต.นาทุ่ง โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ รพ.สต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ อพม.

ในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่


วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567


Share: