พม.ชุมพร ลงพื้นที่ประสานงานและตรวจเยี่ยมครัวเรือนเปราะบาง

ตามโครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพช่างชุมชน

        นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายจิรพนธ์ ไต่เป็นสุข

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนางสาวทัศนีย์ พนาสถิตย์ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ประสานงานและตรวจเยี่ยมครัวเรือนเปราะบาง

ตามโครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพช่างชุมชน เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยครัวเรือนเปราะบางจังหวัดชุมพร ในพื้นที่อำเภอท่าแซะ

จังหวัดชุมพร จำนวน 5 พื้นที่ ๆ ละ ๑ หลัง ได้แก่ ทต.ท่าแซะ อบต.นากระตาม อบต.ท่าข้าม อบต.หงส์เจริญ และอบต.สลุย

 

 

 

โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ รพ.สต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ อพม. ในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่

 

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567


Share: