พม.ชุมพร ลงพื้นที่ประสานงานและตรวจเยี่ยมครัวเรือนเปราะบาง

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวนิตยาพร เรืององอาจ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และ นางสาวทัศนีย์ พนาสถิตย์ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ประสานงานและตรวจเยี่ยมครัวเรือนเปราะบาง

ตามโครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพช่างชุมชน เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยครัวเรือนเปราะบางจังหวัดชุมพร ในพื้นที่อำเภอพะโต๊ะ

จังหวัดชุมพร จำนวน 2 หลัง ได้แก่ อบต.พระรักษ์ และ ทต.พะโต๊ะ โดยมีนายกเทศมนตรี เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้านและ อพม. ร่วมลงพื้นที่

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567


Share: