พม.ชุมพร ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงครอบครัวกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ สนง. พัฒนาสังคมฯ จ.ชุมพร ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 5 ครัวเรือน ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลสวี และหมู่ที่ 3 ตำบลปากแพรก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร และเตรียมการต้อนรับพลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ซึ่งมีกำหนดการเชิญสิ่งของพระราชทานให้แก่ ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ในการนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมฯ พิจารณา ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว ต่อไป


Share: