พม.ชุมพร ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและจัดทำบันทึกถ้อยคำ กรณีผู้ขอรับหนังสือรับรองการเป็นคนไร้รากเหง้า

          นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายอรรถชัย ภักดีอักษร

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและจัดทำบันทึกถ้อยคำ กรณีผู้ขอรับหนังสือรับรองการเป็นคนไร้รากเหง้า

ในพื้นที่ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จำนวน1ราย โดยมีกำนันตำบลปากน้ำ และครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา เป็นพยานเเละให้การรับรอง


วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567


Share: