พม.ชุมพร ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ที่มีความประสงค์ขอเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ

           นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้

นางสาวณัฐนารี ทองงาม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาววารุณี พรหมศรี พี่เลี้ยง ลงพื้นที่สอบข้อเท็จ

จริงผู้ที่มีความประสงค์ขอเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ ตำบลดอนยาง

ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร จำนวน 4 ราย เพื่อนำเข้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้สูงอายุแบบครอบครัว

อุปถัมภ์จังหวัดชุมพร พิจารณาคัดเลือกเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุต่อไป

วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2567


Share: