พม. ชุมพร ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม

        เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 นางพสธร กุลดาววงศ์ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนายวรท รักช่วย ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ได้ลงพื้นที่

สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมดังนี้
        1.โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม เพื่อประสานข้อมูลเด็กในครอบครัวยากจนจำนวน 20 ราย
        2. ครอบครัว นางสาวเพ็ญพักตร์ เต๊ะเปีย อาศัยอยู่ ต.ขันเงิน อ.หลังสวน ผู้ร้องไม่ได้ประกอบอาชีพ เนื่องจากจะต้องดูแลน้องชายที่มีความพิการติดเตียง สามีประกอบอาชีพรับจ้าง รายได้ไม่พอใช้จ่ายในครอบครัว ครอบครัวมีภาระจะต้องดูแลบุตร อยู่ในวัยกำลังศึกษา 1 คน และยังเล็ก 1 คน โดย สนง.พมจ.ชุมพร ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์จำนวน 3,000 บาท
        3. ครอบครัว นายวรวิทย์ เทพมณี อาศัยอยู่ ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง ผู้ร้องมีความพิการประเภทที่ 3 (ทางการเคลื่อนไหว) พักอาศัยอยู่ในที่ธรณีสงฆ์ ประกอบอาชีพรับจ้าง มีภาระจะต้องดูแลบุคคลในครอบครัว ที่มีความพิการทั้งหมด 3 คน ครอบครัวมีหนี้สินในระบบ โดย สนง.พมจ.ชุมพร ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือ เป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวจำนวน 3,000 บาท ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ให้ความช่วยเหลือเรื่อง เครื่องอุปโภค บริโภค และให้คำแนะนำขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวคนพิการ


Share: