พม.ชุมพร ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ประจำปี ๒๕๖๗

                   นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้

นายธนันธาดา ฐิตะทัต นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ในระดับอำเภอ พื้นที่อำเภอเมือง

จำนวน ๓ กองทุน และ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ กองทุน

 

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567


Share: