พม.ชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านติดตามครอบครัวของเด็ก ที่ได้รับการช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์

          เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางสาวณัฐนารี ทองงาม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวมัณฑนา ศรีไสว พี่เลี้ยง ลงพื้นที่ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อเยี่ยมบ้าน ติดตามครอบครัวของเด็ก ที่ได้รับการช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ จำนวน 1 ครอบครัว เนื่องจาก ผู้อุปการะเด็กรายเดิมเสียชีวิต (ยายของเด็ก) โดยเด็กได้มาอยู่ในความดูแลของผู้อุปการะรายใหม่ (ตาของเด็ก)สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้อุปการะรายใหม่ และพิจารณาให้ความช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ตามระเบียบ ต่อไป


Share: