พม.ชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 100 ปี ขึ้นไป ตามโครงการส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 100 ปี จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2567

        

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567

         นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายธนันธาดา ฐิตะทัต 

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนางสาวดาวนภา สุพมิตร นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 100 ปี ขึ้นไป 

ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 100 ปีจังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ 

ร่วมกับคณะเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร นายอำเภอเมืองชุมพร ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

สร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับครอบครัวและชุมชน ได้อย่างมีความสุข ตลอดจนช่วยลด

ภาระบุตรหลานด้านค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอสวี และอำเภอเมืองชุมพร จำนวน 6 ราย


Share: