พม.ชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

         นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายอรรถชัย ภักดีอักษร

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนายกิติศักดิ์ ชูกลาง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรง

ในครอบครัว ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งขอรับความช่วยเหลือจากสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300

ในพื้นที่อำเภอท่าแซะ จำนวน 4 รายสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว

 

 

 

เพื่อบรรรเทาความเดือดร้อนและเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพ ต่อไป

 

 วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567


Share: