พม.ชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 100 ปี ขึ้นไป

ตามโครงการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 100 ปี

จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2567

       นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายธนันธาดา ฐิตะทัต

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนางสาวดาวนภา สุพมิตร นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 100 ปี ขึ้นไป

ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 100 ปี จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ

ร่วมกับคณะเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สร้างขวัญกำลังใจ

ในการดำเนินชีวิต สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับครอบครัวและชุมชน ได้อย่างมีความสุข ตลอดจนช่วยลดภาระบุตรหลาน

ด้านค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุ ในพื้นที่อำเภอท่าแซะและอำเภอปะทิว จำนวน 5 ราย ดัง


วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567


Share: