พม.ชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพประเภทรายบุคคล

จากกองทุนผู้สูงอายุ

       นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวดาวนภา สุพมิตร

นักพัฒนาสังคม และนายอภิรักษ์ เชิดชู พนักงานพิมพ์ระดับ 4 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุน

ประกอบอาชีพประเภทรายบุคคลจากกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อสอบข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินฯ

ในพื้นที่อำเภอหลังสวนและอำเภอเมืองชุมพร จำนวน 5 ราย


วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567


Share: