พม.ชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยงาน พม.หนึ่งเดียว จังหวัดชุมพร

    นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยงาน พม.หนึ่งเดียว

จังหวัดชุมพร จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเคหะจังหวัดชุมพร และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร

เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน


วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567


Share: