พม.ชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ค้างชำระเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางสาวปิยนุช ณ ระนอง

และนางสาวดาวนภา สุพมิตร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ค้างชำระเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อรับฟังสภาพปัญหาที่ไม่ติดต่อชำระเงินคืนกองทุนและร่วมหาแนวทางให้ผู้สูงอายุชำระเงินคืนกองทุนตามสัญญาฯ

ในพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร และอำเภอท่าแซะ จำนวน 7 ราย เรียบร้อยแล้ว ในเบื้องต้นผู้สูงอายุและผู้ค้ำประกันได้ทำหนังสือ

รับสภาพหนี้และจะดำเนินการชำระเงินคืนกองทุนผู้สูงอายุ


วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567


Share: