พม.ชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ที่ค้างชำระเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางสาวปิยนุช ณ ระนอง

ตำแหน่งนิติกร และนางสาวดาวนภา สุพมิตร ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ค้างชำระเงินกู้ยืมทุนประกอบ

อาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อรับฟังสภาพปัญหาที่ไม่ติดต่อชำระเงินคืนกองทุน และร่วมหาแนวทางให้ผู้สูงอายุชำระเงินคืนกองทุนตามสัญญาฯ ในพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร จำนวน 7 ราย เรียบร้อยแล้ว ในเบื้องต้นผู้สูงอายุและผู้ค้ำประกัน ได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ และจะดำเนินการชำระเงินคืนกองทุนผู้สูงอายุ

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567


Share: