พม.ชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายอรรถชัย ภักดีอักษร

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นายกิติศักดิ์ ชูกลาง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรง

ในครอบครัว ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ขอรับความช่วยเหลือจากสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300

ในพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร จำนวน 1 ราย

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว

เพื่อบรรรเทาความเดือดร้อนและเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพ ต่อไป


วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567


Share: