พม.ชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

          วันที่ 17 ตุลาคม 2566 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางสาวพรชนก บุญโพธิ์แก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นายอรรถชัย ภักดีอักษร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการและนางสาววรัชยา รินทะจะกะ นักจิตวิทยา ร่วมกับ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาชะอัง และอพม. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งได้รับการประสานจากสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ในพื้นที่ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ผู้ร้องประสบปัญหาป่วยเป็นโรคหัวใจโตและโรคไต รับการรักษาที่โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ไม่สาทารถทำงานได้ เนื่องจากมีอาการเหนื่อยหอบและสุขภาพร่างกายอ่อนแอ ประสบปัญหาด้านค่าครองชีพ
          สนง.พมจ.ชุมพรพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 3,000 บาท เพื่อบรรรเทาความเดือดร้อนและเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพ พร้อมทั้งประสานเทศบาลตำบลนาชะอังและอพม.ในพื้นที่ เพื่อวางแผนให้ความช่วยเหลือในระยะยาวในการหางานที่เหมาะสมกับผู้ประสบปัญหาต่อไป


Share: