พม.ชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ที่ค้างชำระเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ

            นางปุณณิภัก  ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร 

มอบหมายให้ นางสาวปิยนุช ณ ระนอง และนางสาวดาวนภา สุพมิตร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ

ที่ค้างชำระเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อรับฟังสภาพปัญหาที่ไม่ติดต่อ

ชำระเงินคืนกองทุน และร่วมหาแนวทางให้ผู้สูงอายุชำระเงินคืนกองทุนตามสัญญาฯ 

ในพื้นที่อำเภอปะทิว 7 ราย เรียบร้อยแล้ว ในเบื้องต้นผู้สูงอายุและผู้ค้ำประกัน ได้ทำหนังสือ

รับสภาพหนี้ และจะดำเนินการชำระเงินคืนกองทุนผู้สูงอายุ

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567


Share: