พม.ชุมพร ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเด็กป่วยติดเชื้อไวรัสในสมอง ในพื้นที่ตำบลปากทรง

อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

          นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวณัฐนารี ทองงาม

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาววารุณี พรหมศรี พี่เลี้ยง ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

และโรงเรียนบ้านปากเลข ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเด็กป่วยติดเชื้อไวรัสในสมอง ในพื้นที่ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

1. สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ให้การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 3,000 บาท

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และโรงเรียนบ้านปากเลข มอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภค

บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และดำเนินการประสานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เพื่อยื่นเรื่องขอเป็นคนไข้

ในพระราชานุเคราะห์ ต่อไป

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567


Share: