พม.ชุมพร ลงพื้นเยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

          นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้

นายอรรถชัย ภักดีอักษร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการและ นายกิติศักดิ์ ชูกลาง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ลงพื้นที่อำเภอปะทิวและอำเภเมืองชุมพร

เพื่อเยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงพิจารณาให้ความช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะ

ด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจำนวน 5 ราย และเยี่ยมบ้าน

ผู้ประสบปัญหาทางสังคมซึ่งขอรับความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 3 ราย รวม 8 ราย

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์

ครอบครัวเพื่อบรรรเทาความเดือดร้อนและเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพ


วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567


Share: