พม.ชุมพร ลงพื้นเยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

     นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้

นางสาวณัฐนารี ทองงาม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร

เพื่อเยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงพิจารณาให้ความช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่ม

ทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 2 ราย

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงิน

สงเคราะห์ครอบครัว เพื่อบรรรเทาความเดือดร้อนและเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพ


วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567


Share: